Graag zou ik je bij dezen iets vertellen betreffende onnodig moeilijk taalgebruik dat geregeld wordt gebezigd. Alhoewel de meeste mensen weten dat ze gerust in spreektaal mogen schrijven, gebruiken ze desalniettemin een tamelijk ouderwets taalgebruik.

Men gebruikt plotsklaps woorden die wellicht vervangen kunnen worden door alternatieven die menigeen meer aanspreken. Ouderwetse, deftige of stoffige woorden werken in beginsel vooral vertragend voor de lezer. Hetgeen ervoor zorgt dat de lezer afhaakt, c.q. er geen snars van begrijpt.

Jij denkt wellicht dat jij je hier nimmer schuldig aan maakt. Kijk dan maar eens op de bijgevoegde lijst met dure woorden welke mijns inziens kunnen worden vervangen door een hedendaags synoniem.

Jij denkt wellicht dat jij je hier nimmer schuldig aan maakt.

PARDON?

In dit blog wil ik je laten zien dat er vaak onnodig moeilijke woorden worden gebruikt. De meeste mensen weten wel dat je in spreektaal mag schrijven. Toch gebruiken ze ouderwetse woorden als ze schrijven.

Ineens gebruiken ze woorden die misschien kunnen worden vervangen door een duidelijker woord dat de meeste mensen begrijpen. Ouderwetse, deftige of stoffige woorden werken eigenlijk vooral vertragend voor de lezer. Dat zorgt ervoor dat de lezer afhaakt, of er geen bal van begrijpt.

Jij denkt misschien dat jij je hier nooit schuldig aan maakt. Kijk dan maar eens op de lijst hieronder met dure woorden die volgens mij kunnen worden vervangen door een eigentijds synoniem.

Misschien vind je dat ik overdrijf of denk je dat ik de lezers onderschat. Bedenk dan maar eens wie de lezers van je blogs, artikelen of website zijn. Veel mensen hebben een kleinere woordenschat dan jij misschien denkt. Wat voor jou duidelijk is, is dat ook voor je buurvrouw die sinds 2005 in Nederland woont helder?

 

Succes!

 

aandachtiggoed
aan de hand vanmet, door
aangaandeover
aangezienomdat
aanstondsdadelijk, gauw, binnenkort
aanvankelijkeerst, eerder, in het begin
achtenvinden, van mening zijn
aldaardaar, op die plaats
al dan nietof, wel of niet
alduszo, op die manier
alsdandan, in dat geval, op dat moment
alsmedeen (ook), evenals
alsooknet als, en (ook), of (ook)
alstoendestijds, in die tijd, toen
alvorensvoordat
alwaarwaar
anderszinsop een andere manier, anders
anderzijdsaan de andere kant
beduidendnogal, aanzienlijk
behoevenmoeten, hoeven, nodig hebben, nodig zijn, willen
behorenmoeten, horen
behoudensbehalve, met uitzondering van, onder voorbehoud van
bekomenkrijgen
benevensbehalve, naast, en ook, net als, evenals, met daarbij
beogenbedoelen
betreffendeover
betreftover, onderwerp
betrekking hebben opgaan over
bij dezenhierbij
bij gevalsoms, toevallig, als
bijgevolgdus, daarom, door
blijkensgezien, zoals blijkt uit …
bovengenoemdedeze, dit
bovenstaanddeze, dit, wat hierboven staat
c.q.‘en’ of ‘of’
conformin overeenstemming met, zoals, volgens
daaraangezien, omdat
daarenbovenbovendien, behalve dat, daarbij, verder
dagtekeningdatum (van een brief)
dan welof
danignogal, zeer
dervan de
derhalvedaarom, om die reden, dan ook, dus
desalniettemintoch, maar
desbetreffendover, de … waarom het gaat, dit
desondankstoch
destijdstoen
dochmaar
door middel vandoor, met
doorgang vindendoorgaan, plaatsvinden
dusdanigzo
echtermaar, toch
edochmaar, toch
eldersergens anders
enerzijdsaan de ene kant, als je het zo bekijkt
enkelalleen (maar)
evenminook niet
evenwelechter, maar …, toch
evenzeerook, net zo …
evenzoook, net zo, op dezelfde manier
gaarnegraag
geenszinsniet, zeker niet
gereedklaar, af
geschiedengebeuren,
gezien het feit datomdat
hedennu, vandaag
hetgeenwat, dat wat
hiernavolgendevolgende
hieromtrenthierover
zij, hoe het ook –in elk geval,
in beginselin de eerste plaats, eigenlijk, liever
in de gelegenheid zijnkunnen
in de trant vanzo, zoals
indienals, wanneer
ingevolgedoor, op grond van, als gevolg van
in goede ordegoed
in toenemende matesteeds vaker
in verband metdoor, omdat
in werking stellenbeginnen, starten
inzakeover
medeook, onder andere
mededelenlaten weten, vertellen, schrijven
menigeenveel mensen, velen
merendeelsde meeste, de meesten, vooral
met als redenomdat
met behulp vanmet, door
met betrekking totover
met namevooral
middelsdoor
mijns inziens (m.i.)volgens mij, ik vind, ik denk
mitsals, op voorwaarde dat
mitsdiendaarom, daardoor
nadiendaarna, vervolgens, later
nagenoegbijna
navolgendevolgende, hierna beschreven
nevenstaandehiernaast, hiernaast staande, onderstaande
nimmernooit
nochtansechter, toch
ofschoonhoewel, al, toch, maar
oftewelof
omtrentover
ondanks het feit dathoewel, (maar) toch
ondergetekendeik, bij mij
onder invloed vandoor
onzerzijdsvan ons, volgens ons
op deze wijzezo
op grond vanvanwege
overeenkomstigzo, als, op grond van, volgens
per abuisper ongeluk
per omgaandemeteen, direct
quaover, rond, als het gaat om
reedsal
sedertsinds, vanaf
tal vanveel
te (Breda/Staphorst…)in (Breda/Staphorst…)
te allen tijdealtijd
tegemoet zienverwachten, krijgen
ten aanzien van (t.a.v.)over
ten behoeve van (t.b.v.)om, voor, bestemd voor, gericht aan
teneindeom
ten tijde vantoen, op het moment van
ter zakeover
tevensbovendien, ook
tezamensamen
te zijner tijdooit, in de toekomst, later
thansnu, op dit moment
toentertijdtoen
trachtenproberen
u gelievewij vragen u
van mening zijnvinden
van oordeel zijnvinden
vanwege het feit datomdat
voorafgaand aaneerder, vooraf
vooraleervoordat
vooralsnogvoorlopig, tot nu toe
voor het geval datals
voor wat betreftover
vrijwelbijna
wederweer
wederomweer, opnieuw
weliswaarnatuurlijk
welke (de brief/ handeling welke)die, dat
wellichtmisschien
wijzemanier
willens en wetensbewust, toch
zodanigzo
zonder meerzomaar, gewoon
zonder uitzonderingaltijd, helemaal
zorg dragenervoor zorgen
zo spoedig mogelijk (z.s.m.)zo snel mogelijk
zulksdit, dat, zoiets
 Lijst is samengesteld uit de woordenlijst van Onze Taal.

Zo, zo. Je bent helemaal tot het eind van de lijst gekomen. Goed bezig. Nog even dit: je hoeft echt niet alle ‘moeilijke’ woorden te vermijden. Maar woorden als ‘thans’, ‘mede’ en ‘indien’, wil ik niet meer zien.

En persoonlijk ben ik zojuist verliefd geworden op het woord ‘plotsklaps’. Dat woord mag blijven.

Download de lijst hier in PDF: Synoniemenlijst ouderwetse woorden

 

Lotty Rothuizen


Creatieve tekstproducties | Training & Coaching

Schrijft (web)teksten met lef en liefde. Geeft workshops, inspiratiesessies en persoonlijke schrijfcoachingLoopt, denkt en schrijft met je mee zodat jij je kan laten horen en zien zoals jij bent.

 

So many ways to say hello!


06- 13 59 30 44 | [email protected] | Padakker 36, 4824SR, Breda

BTW-id: NL001649116B96 | KvK 20169938

 Algemene Voorwaarden | rek.nr: NL55ABNA0831823070