Algemene Voorwaarden

afspraken vooraf

 

Algemene voorwaarden: afspraken op een rijtje

 

Lees deze Algemene Voorwaarden goed door. Er staan een aantal afspraken in die we maken wanneer ik een opdracht voor je ga uitvoeren.

KENNISMAKING
Aan informatieaanvraag en een eerste kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden. Bij een langer voorbereidingstraject kunnen kosten in rekening worden gebracht. Ik laat je dit altijd weten.

OFFERTE
De offertes die worden uitgebracht door Schrijven en Schrappen zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte.
Ga je akkoord met de offerte, stuur deze dan ondertekend retour of bevestig de afspraken via e-mail. Na bevestiging is er sprake van een opdracht. Zolang geen sprake is van een opdracht, heeft Schrijven en Schrappen het recht andere opdrachten uit te voeren.

OPDRACHT
Aanleveren informatie
De opdrachtgever zal alle informatie die nodig is om de opdracht goed uit te voeren, op tijd en correct aanleveren. Teksten aangaande de opdracht worden digitaal aangeleverd. Als er extra kosten moeten worden gemaakt, zoals het aanschaffen van beeldmateriaal, komt dit ten laste van de opdrachtgever, tenzij we dit anders zijn overeengekomen.

Niet (op tijd) aanleveren informatie
Wanneer sprake is van een doorlopende opdracht waarbij Schrijven en Schrappen afhankelijk is van de door opdrachtgever verstrekte informatie of input, zal steeds een aanleverdatum of -week worden afgesproken. Is de opdrachtgever te laat met aanleveren? Dan zal Schrijven en Schrappen de eeste keer een vriendelijke herinnering sturen. Wanneer dit vaker dan eens voorkomt, hoeft Schrijven en Schrappen de afgesproken werkzaamheden niet uit te voeren maar is opdrachtgever wel tot doorbetaling verplicht.

Op locatie werken
Als de opdrachtgever wil dat de opdracht op locatie wordt uitgevoerd, dan zal de opdrachtgever zorgen voor een geschikte werkplek. Tevens zullen dan reistijd- en reiskostenvergoeding in rekening worden gebracht.

Wijzigingen in opdracht
Schrijven en Schrappen verplicht zich er toe de opdracht op professionele wijze en naar beste kunnen uit te voeren. Als de opdracht wordt gewijzigd nadat de offerte is ondertekend, dienen de gewijzigde afspraken altijd schriftelijk of per e-mail of WhatsApp door de opdrachtgever te worden geaccordeerd.

Als de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken als gevolg van veranderde omstandigheden bij de opdrachtgever, is Schrijven en Schrappen niet verplicht om teksten, die nog niet gereed zijn, te leveren. Schrijven en Schrappen heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en eventueel op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Overmacht
Als er sprake is van overmacht bij Schrijven en Schrappen (bijvoorbeeld ziekte) zal de opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte worden gebracht als dat van invloed is op het uitvoeren van de opdracht. De opdrachtgever heeft dan het recht om de opdracht binnen 7 dagen schriftelijk te annuleren. Reeds uitgevoerde werkzaamheden dienen wel vergoed te worden aan Schrijven en Schrappen.

Schrijven en Schrappen zal zich inspannen een geschikte vervanger voor te stellen die de werkzaamheden over kan nemen maar opdrachtgever is niet verplicht hiervan gebruik te maken.

TRAINING, WORKSHOP EN CURSUS
Voor trainingen, workshops en cursussen staan afwijkende en aanvullende afspraken in de offerte. In alle gevallen heeft Schrijven en Schrappen geen resultaatsverplichting maar een inspanningsverplichting.

BETALING
De factuur dient binnen 14 dagen te worden betaald. Bij opdrachten met een offertebedrag van € 1.000, – ex. btw of meer kan Schrijven en Schrappen een voorschot verlangen.

GESCHILLEN
Als er meningsverschillen zijn of conflicten die voortkomen uit de opdracht, zullen wij altijd proberen deze onderling op te lossen. Eventueel doen wij een beroep op een derde onafhankelijke partij. Komen wij er samen echt niet uit? Dan zal het geschil worden beslecht door de rechter in het arrondissement van Breda.

GEHEIMHOUDING EN EIGENDOMSRECHT
Schrijven en Schrappen verplicht zich tot geheimhouding van gegevens van de opdrachtgever. De geheimhouding duurt voort, ook als de opdracht is voltooid. Schrijven en Schrappen verplicht zich tot het aanleveren van unieke teksten die intelligent eigendom blijven van Schrijven en Schrappen.

Opdrachtgever zal geleverde diensten uitsluitend gebruiken voor de in de opdracht vastgestelde doeleinden. Voor elk ander gebruik zal de opdrachtgever toestemming moeten vragen en zal Schrijven en Schrappen een passende vergoeding vragen. De geleverde teksten mogen wel zonder toestemming gebruikt worden in social media met een link naar het originele artikel.

Algemene-Voorwaarden-Schrijven-en-Schrappen-2019

06- 13 59 30 44 | [email protected] | Padakker 36, 4824SR, Breda

BTW nummer: NL 137187750 B01 | KvK 20169938

 Algemene Voorwaarden | rek.nr: NL55ABNA0831823070