Algemene Voorwaarden

afspraken vooraf

Algemene voorwaarden: afspraken op een rijtje

Lees deze Algemene Voorwaarden goed door. Er staan een aantal afspraken in die we maken wanneer ik een opdracht voor je ga uitvoeren.

KENNISMAKING
Aan informatieaanvraag en een eerste kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden. Bij een langer voorbereidingstraject kunnen kosten in rekening worden gebracht. Ik laat je dit altijd weten.

OFFERTE
De offertes die worden uitgebracht door Schrijven en Schrappen zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte.
Ga je akkoord met de offerte, stuur deze dan ondertekend retour of bevestig de afspraken via e-mail. Na bevestiging is er sprake van een opdracht. Zolang geen sprake is van een opdracht, heeft Schrijven en Schrappen het recht andere opdrachten uit te voeren.

OPDRACHT
Aanleveren informatie
De opdrachtgever zal alle informatie die nodig is om de opdracht goed uit te voeren, op tijd en correct aanleveren. Teksten aangaande de opdracht worden digitaal aangeleverd. Als er extra kosten moeten worden gemaakt, zoals het aanschaffen van beeldmateriaal, komt dit ten laste van de opdrachtgever, tenzij we dit anders zijn overeengekomen.

Concepttekst
Standaard is altijd een concepttekst en een herzieningsronde in de prijs inbegrepen. Blijken er meerdere herzieningsrondes nodig te zijn, dan breng ik die apart in rekening op basis van het genoemde uurtarief.

Als ik jou een concepttekst stuur, vraag ik je om zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 15 werkdagen een terugkoppeling te geven op dit concept. Doe je dit later? Dan kan het zijn dat ik mij weer moet inlezen. Als dit meerwerk oplevert, breng ik hiervoor extra uren in rekening.

Niet (op tijd) aanleveren informatie
Wanneer sprake is van een doorlopende opdracht waarbij Schrijven en Schrappen afhankelijk is van de door opdrachtgever verstrekte informatie of input, zal steeds een aanleverdatum of -week worden afgesproken.

Is de opdrachtgever te laat met aanleveren? Dan zal Schrijven en Schrappen de eerste keer een vriendelijke herinnering sturen. Wanneer dit vaker dan eens voorkomt, hoeft Schrijven en Schrappen de afgesproken werkzaamheden niet uit te voeren maar is opdrachtgever wel tot doorbetaling verplicht.

Verantwoordelijkheid
Als tekstschrijver ben ik verantwoordelijk voor de taalkundige kwaliteit van de tekst. Als opdrachtgever ben jij verantwoordelijk voor de inhoudelijke correctheid. Controleer daarom altijd of de inhoud van de tekst juist en volledig is of laat dat doen door een inhoudelijk deskundige. Laat je deze controle na of voer jij de controle niet zorgvuldig uit? Dan kan ik daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Op locatie werken
Als de opdrachtgever wil dat de opdracht op locatie wordt uitgevoerd, dan zal de opdrachtgever zorgen voor een geschikte werkplek. Tevens zullen dan reistijd- en reiskostenvergoeding in rekening worden gebracht.

Wijzigingen in opdracht
Schrijven en Schrappen verplicht zich er toe de opdracht op professionele wijze en naar beste kunnen uit te voeren. Als de opdracht wordt gewijzigd nadat de offerte is ondertekend, dienen de gewijzigde afspraken altijd schriftelijk of per e-mail of WhatsApp door de opdrachtgever te worden geaccordeerd.

Als de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken als gevolg van veranderde omstandigheden bij de opdrachtgever, is Schrijven en Schrappen niet verplicht om teksten, die nog niet gereed zijn, te leveren. Schrijven en Schrappen heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en eventueel op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Overmacht
Als er sprake is van overmacht bij Schrijven en Schrappen (bijvoorbeeld ziekte) zal de opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte worden gebracht als dat van invloed is op het uitvoeren van de opdracht. De opdrachtgever heeft dan het recht om de opdracht binnen 7 dagen schriftelijk te annuleren. Reeds uitgevoerde werkzaamheden dienen wel vergoed te worden aan Schrijven en Schrappen.

Schrijven en Schrappen zal zich inspannen een geschikte vervanger voor te stellen die de werkzaamheden over kan nemen maar opdrachtgever is niet verplicht hiervan gebruik te maken.

TRAINING, WORKSHOP EN CURSUS
Voor trainingen, workshops en cursussen staan afwijkende en aanvullende afspraken in de offerte. In alle gevallen heeft Schrijven en Schrappen geen resultaatsverplichting maar een inspanningsverplichting.

Schrijftraining en -coaching

Je inschrijving is definitief zodra je per e-mail mijn ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Gaat het om (groeps)training? Dan schrijf ik deelnemers in op volgorde waarop ik de aanmeldingen heb ontvangen.

Wanneer kan ik annuleren?
Als er voor een training of workshop minder dan het minimumaantal aanmeldingen is, dan mag ik de training annuleren. Ik mag de training of coaching ook annuleren als ik ziek ben of als er sprake is van overmacht.

Vervolgens bespreek ik met je of je op een ander moment wilt deelnemen of misschien toch niet. In het laatste geval krijg je je geld terug.

Wat moet of kun jij doen als je niet kunt?
Ben jij ziek of is er sprake van overmacht bij jou? Stuur mij in dat geval zo snel mogelijk een e-mail, bel me of stuur een WhatsApp. Voor een training of workshop mag je een plaatsvervanger sturen.

Annuleer je je deelname of opdracht vanaf 14 dagen voordat de training of coaching start? Of neem je onaangekondigd niet deel? Dan betaal je het volledige bedrag van de factuur. Je ontvangt dan dus geen geld terug.

Wil je de coaching verplaatsen? Laat mij dat dan minimaal 48 uur van tevoren weten. Anders kan ik de kosten in rekening brengen.

INCOMPANY TRAINING

Zogenaamde ‘incompany trainingen’ worden gegeven in een ruimte bij jouw bedrijf of op een door jou geregelde locatie.

Tenzij anders afgesproken, worden alle materialen die ik nodig heb, zoals een beamer met audio, whiteboard, flipover, door jullie geregeld. Dit is in overleg en staat in de offerte beschreven.

Als er een lunch tijdens een incompany training wordt verzorgd, wordt dit door jou geregeld en betaald.

BETALING
De factuur dient binnen 14 dagen te worden betaald. Bij opdrachten met een offertebedrag van € 1.000, – ex. btw of meer kan Schrijven en Schrappen een voorschot verlangen.

In de offerte beschrijf ik welke werkzaamheden ik doe en welke prijs ik daarvoor reken. Dit kan een vaste prijs zijn of een indicatieve prijs op basis van een inschatting van de uren. In het laatste geval kan het aantal uren dat ik daadwerkelijk in rekening breng, afwijken van de prijs in de offerte.

AANSPRAKELIJKHEID
Om mij aansprakelijk te stellen voor het niet of onvoldoende nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst, moet je mij een schriftelijk bericht (ingebrekestelling) sturen. Daarin moet jij met voldoende argumenten beschrijven waarvoor jij mij aansprakelijk stelt. Ook moet jij mij een redelijke termijn geven om op dit bericht te reageren, of om eventuele schade te verminderen of op te lossen.

Als ik aansprakelijk ben voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximaal bedrag. Dit maximale bedrag is gelijk aan het bedrag dat ik voor de opdracht heb geoffreerd, exclusief btw. Heb ik geen vaste prijs geoffreerd, maar een indicatief bedrag op basis van de inschatting van de uren? Dan geldt dit indicatieve bedrag als maximum.

Als ik voor aansprakelijkheid verzekerd ben, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat mijn verzekeraar uitkeert.

Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie. Deze schade sluit ik expliciet uit.

De beperking van aansprakelijkheid geldt niet als ik de schade opzettelijk heb veroorzaakt of als de schade is ontstaan doordat ik bewust roekeloos heb gehandeld.

GESCHILLEN
Als er meningsverschillen zijn of conflicten die voortkomen uit de opdracht, zullen wij altijd proberen deze onderling op te lossen. Eventueel doen wij een beroep op een derde onafhankelijke partij. Komen wij er samen echt niet uit? Dan zal het geschil worden beslecht door de rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant.

GEHEIMHOUDING EN EIGENDOMSRECHT
Schrijven en Schrappen verplicht zich tot geheimhouding van gegevens van de opdrachtgever. De geheimhouding duurt voort, ook als de opdracht is voltooid. Schrijven en Schrappen verplicht zich tot het aanleveren van unieke teksten die intelligent eigendom blijven van Schrijven en Schrappen.

Opdrachtgever zal geleverde diensten uitsluitend gebruiken voor de in de opdracht vastgestelde doeleinden. Voor elk ander gebruik zal de opdrachtgever toestemming moeten vragen en zal Schrijven en Schrappen een passende vergoeding vragen. De geleverde teksten mogen wel zonder toestemming gebruikt worden in social media met een link naar het originele artikel.

Algemene Voorwaarden 2022/2023 downloaden in pdf

06- 13 59 30 44 | lotty@www.schrijven-en-schrappen.nl | Padakker 36, 4824SR, Breda

BTW nummer: NL 137187750 B01 | KvK 20169938

 Algemene Voorwaarden | rek.nr: NL55ABNA0831823070